Oświadczenie Acartus S.A. o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

Spółka Acartus S.A. zamierza stosować zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” z wyłączeniem zasad wymienionych w załączniku

kontaktujte nas en